Асенка Христова

Асенка Христова

Управляващ съдружник „Индъстри Уоч“

Асенка Христова е управляващ съдружник в изследователската компания „Индъстри Уоч“ и старши експерт в Европейската експертна мрежа за икономика на образованието към Европейската комисия. Има дългогодишен опит в областта на социално-икономическите анализи и прогнози, оценка на въздействието на публични политики, проучвания и анализи в областта на образованието и изграждането на икономика на знанието. Участвала е…

Асенка Христова е управляващ съдружник в изследователската компания „Индъстри Уоч“ и
старши експерт в Европейската експертна мрежа за икономика на образованието към
Европейската комисия. Има дългогодишен опит в областта на социално-икономическите
анализи и прогнози, оценка на въздействието на публични политики, проучвания и анализи в
областта на образованието и изграждането на икономика на знанието. Участвала е в редица
проекти, свързани с анализ на ефективността и ефикасността на образователната система,
мониторинг и оценка на различни програми в областта на образованието, анализи и прогнози за
развитието на пазара на труда в България и с оказването на консултантска подкрепа за
повишаване на пригодността за заетост и качеството на работната сила. Специализира активно
в областта на образователния икономикс. Г-жа Христова е член на Комисията за иновативните
училища към МОН, на Националния управителен комитет към Европейския център за развитие
на професионалното образование, тематична дейност „Системи за управление на
идентифициране и прогнозиране на умения и съответствие с нуждите на пазара на труда в ЕС“
и на ресурсна група към секретариата на Консултативния съвет за професионално образование
и обучение. Член на Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация. Автор
е на книги за икономическите реформи в България.