ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да се регистрирате за събитието. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Посетител на събитие и Организаторите. Чрез регистрацията за събитие, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с условията по-долу, моля, не се регистрирайте и не посещавайте събития, организирани от Организаторите.

2. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

„ОРГАНИЗАТОРИ“ означава фондация „Америка за България“, Американска Търговска Камера, Европейската Комисия, Заедно в час, Индъстри Уоч, Капитал, Музейко, Образование 2030, Тръст за Социална Алтернатива, Център за приобщаващо образование, Център за творческо обучение.

„УЧАСТНИК“/“ПОСЕТИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което е участник в прогарама на или се регистрира за участие в събитие.

„СЪБИТИЕ“ се отнася за събитие, организирано от Организаторите.

3. Регистрация

Регистрацията и закупуването на билети за събитията се извършва по един от следните начини:
– На сайта на даденото събитие
– През платформа за продажба на билети за събития, ако е обявена такава възможност
– В деня на събитието на обозначеното от Организаторите място за регистрация на участниците

Регистрацията Ви е успешно завършена, когато получите имейл за потвърждение, и/или билет на имейл адреса, който сте посочили при самия процес на регистрация. Ваша отговорност е да предоставите валиден имейл адрес, до който имате достъп Вие, или участникът/участниците, които регистрирате. Условията за получаване на потвърждение за конкретната регистрация са описани на страницата / сайта на съответното събитие. Организаторите си запазват правото да отказва регистрации по свое усмотрение.

Основен начин за комуникация във връзка с провеждането на събитията са имейл съобщения до участниците/посетителите. По имейл ще бъдат изпращани указания във връзка с посещението ви на събитието, уведомления за евентуални промени в датата, мястото и часа на провеждането му, както и допитвания за обратна връзка относно събитието.

Организаторите си запазва правото да променя датата, часа и мястото на всяко събитие, като своевременно ще публикува за това съобщение на сайта на самото събитие. Ще бъдат положени разумни усилия да бъдат уведомени участниците по имейл или друг начин при промяна на датата, часа или мястото на събитието, за което са се регистрирали. Все пак препоръчваме като най-сигурен начин проверка на сайта на събитието ден преди датата на провеждането му.

За събитията, за които регистрациите са поименни, те не могат да се прехвърлят към други лица. В случаите, когато регистрираното лице е възпрепятствано и не може да присъства на събитието, е задължено да уведоми Организаторите в срок от два работни дни преди датата на събитието. Възпрепятстваното лице може да посочи друг участник, който да присъства на събитието на негово място, и следва да получи изрично потвърждение от Организаторите на събитието за успешно направена замяна.

4. Плащания

Събитието е напълно безплатно и не изисква плащане от страна на участниците/посетителите.

5. Авторски права

Всички права са запазени за Организаторите. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси, материали и презентации, изнесени и показани по време на събитията, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване от трети лица – в т.ч. но не само участници/посетители на събитие – представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

6. Лични данни и поверителност

Организаторите следват разпоредбите на Общия регламент за защита на личните даннни (GDPR) при събирането и обработката на личните ви данни за целите на регистрацията и допускането ви до събития.
По време на събитията фотографи и оператори на организаторите и на други медии, допуснати от организаторите, правят снимки и видео записи, които впоследстие се използват при отразяването на събитието в медиите, социалните мрежи, както и при изготвянето на материалите за популяризирането на следващите му издания. Ако Вие не желаете да бъдете снимни, моля, не се регистрирайте и не посещавайте събитието.

Препоръчваме Ви да се запознаете с нашата Декларация за поверителност, където подробно е описано как правим това.

7. Безопасност

В интерес на безопасността и комфорта на всички посетители и участници, събитието е обект на строги мерки за сигурност. Всяко лице, което желае да посети събитието се съгласява, че спрямо него могат да бъдат извършвани проверки за сигурност, включващи, без да е изчерпателно, проверка от охранителите на събитието и/или сканиране с технически средства на дрехи, чанти и други предмети, по преценка на организаторите, преди да влизане в залата или района на събитието.

Следните артикули не могат при никакви обстоятелства да бъдат внасяни на мястото на провеждането на събитието: взривни вещества или материали, пиротехнически средства, огнестрелни оръжия (включително реплика или огнестрелни оръжия-играчки), снаряди и др. подобни; остри предмети, напр. ножове (включително швейцарски армейски ножове), ножици, прибори за хранене и / или отвертки; спрей боя; катинари и/или вериги; елементи, които произвеждат шум (например свирки); банери, плакати и/или знамена, които не са оторизирани от организаторите; алкохол; всякакви други предмети, които по наше мнение представляват риск за здравето и безопасността на другите посетители по какъвто и да е начин („Забранени предмети“).

Възможно е да не получите разрешение да влезете на събитието или да бъдете изведени от него, ако откажете да бъдете проверени или откажете да предадете на охраната Забранените предмети, които носите със себе си.

Организатоите си запазват правото да изиска да напуснат събитие посетители, чието поведение е неприемливо (по преценка на организаторите) или е заплаха за здравето и сигурността на останалите участници в събитието.

Организаторите си запазва правото да въвежда допълнителни рестрикции за определени събития. Преди да се регистрирате, трябва да проверите описанието на събитието за подробности относно всички допълнителни условия или ограничения.

Вие се съгласявате, че Вие и всеки, на чието име направите резервация за събитието, ще спазвате всички такива условия или ограничения.

8. Промени

Организаторите си запазват правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 26/09/2018г.